Інформація

інтернет-магазин "Зірка в подарунок"

Дякуємо за використання продукції та послуг ISC SPACE-EARTH. Ми цінуємо вашу довіру, і ця Політика конфіденційності призначена пояснити, як ми збираємо, використовуємо та захищаємо ваші особисті дані.
інтернет-магазин "Зірка в подарунок"

Умови використання

Сайт space.biz.ua може отримувати доступ і використовувати інформацію, що надається Вами, тільки з метою:
(а) надання послуг з модифікації записів у базі даних ISC SPACE-EARTH;
(б) зв'язку з Вами з метою інформування про умови та порядок надання послуг;
(в) відповіді на ваші питання, пов'язані з роботою магазину.
Ми не використовуємо Ваші дані з іншою метою. Ваші дані, надані під час використання сервісу ISC SPACE-EARTH на сайті https://space.biz.ua, обробляються нами лише за умови:
надання Вами прямої згоди на обробку персональних даних з метою виконання договору-оферти та надання замовлених Вами послуг.
Публічна оферта


Договір - оферта надання послуг модифікації запису у базі даних ISC SPACE-EARTH
м. Київ

1. Загальні положення

1.1. Цей документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) МЗК «Космос-Земля» (надалі «Виконавець») і містить умови надання послуг.
1.2. У разі прийняття викладених нижче умов та оплати послуг, юридична або фізична особа, яка здійснює акцепт цієї оферти передбаченим у ній способом, стає Замовником. Акцепт цієї оферти рівносильний укладенню Договору за умов, викладених у ній. Виконавець та Замовник у цій оферті разом називаються «Сторонами».
1.3. У зв'язку з вищевикладеним рекомендується уважне ознайомлення з текстом цієї публічної оферти, і, у разі незгоди з будь-яким із її пунктів, Виконавець пропонує відмовитися від використання його послуг.

2. Предмет оферти

2.1. Предметом цієї оферти є надання Замовнику послуг відповідно до умов цієї оферти, розміщених на сайті space.biz.ua
2.2. Виконавець має право змінювати умови даної оферти та доповнень до неї без попереднього узгодження із Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на веб-сайті space.biz.ua не менше ніж за три дні до їх введення в дію.

3. Опис послуг

3.1. Відповідно до предмета цієї оферти Виконавець надає Замовнику такі види послуг: модифікація запису в базі даних ISC SPACE-EARTH, надання доступу до інформації в базі даних ISC SPACE-EARTH, а також виготовлення сувенірної продукції (подарункові набори) та доставки замовлення. Для цілей надання послуг на умовах цієї оферти Виконавець має право залучати третіх осіб.

4. Умови та порядок надання послуг

4.1. Сторони погоджуються з тим, що Договір відповідно до цієї оферти укладається одним із таких способів:
4.1.1. Підписанням Сторонами надрукованої версії цієї форми;
4.1.2. Проставленням галочки в полі «Надіслати» на веб-сайті space.biz.ua;
4.1.3. Заповнення форми замовлення на веб-сайті space.biz.ua;
4.1.4. Відправкою цього документа іншим способом Виконавцю.
4.2. Здійснивши одну з дій, перелічених у п. 4.1. вище, Замовник підтверджує, що погоджується на те, що підпорядковується положенням та умовам цієї оферти, а також Замовник висловлює свою згоду на обробку його персональних даних Виконавцем, а також іншими умовами, розміщеними на веб-сайті space.biz.ua.
4.3. Вартість надання послуг вказана на сайті https://space.biz.ua
4.4. Модифікація запису у базі даних ISC SPACE-EARTH на веб-сайті
https://space-earth.name здійснюється протягом 1-го робочого дня після підтвердження оплати замовлення.
4.5. Послуги вважаються належним чином і в повному обсязі в момент отримання замовлення Замовником.

5. Права та обов'язки сторін

5.1. Права та обов'язки Замовника:
5.1.1. Замовник зобов'язується заповнити дані у формі замовлення на сайті space.biz.ua, надати необхідну для модифікації запису інформацію.
5.1.2. Своєчасно та в повному обсязі здійснити оплату послуг Виконавця відповідно до обраного Подарункового набору.
5.1.3 Використовувати послуги Виконавця відповідно до їх призначення. Замовник зобов'язується не використовувати послуги Виконавця для діяльності, що суперечить законодавству та іншому застосовному праву.
5.2. Права та обов'язки Виконавця:
5.2.1. Надавати Замовнику послуги на умовах цієї оферти.
5.2.2. Зареєструвати власне ім'я небесного об'єкта (зірка) на International Star Catalogue «SPACE – EARTH» на веб-сайті https://space-earth.name .
5.2.3. Зберігати конфіденційну інформацію Замовника, надану ним під час заповнення форми замовлення на веб-сайті, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.
5.2.4. Опублікувати зміни умов надання послуг, а також інформаційні повідомлення на веб-сайті https://space.biz.ua, не пізніше ніж за 3 (три) календарні дні до дати набрання чинності.
5.2.5. Надавати Замовнику мотивовані відповіді за направленими запитами або претензіями протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту їх отримання.
5.2.6. Виконавець має право призупинити надання послуг Замовнику без попереднього повідомлення у разі порушення останніх умов цієї оферти.
5.2.8. Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання зобов'язань по цій оферті, повідомивши Замовника в письмовій формі на електронну адресу, вказану ним за умови реєстрації обов'язкового повернення перерахованих коштів.

6. Вартість послуг та порядок розрахунків

6.1. Вартість послуг Виконавця визначається цінами на Подарункові набори, розміщені на веб-сайті https://space.biz.ua.
6.2. Замовник здійснює оплату повної вартості послуг Виконавця шляхом перерахування коштів на рахунок Виконавця.
6.3. Оплата додаткових послуг можлива за умов авансу.

7. Відповідальність сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань із цього документа відповідно до чинного законодавства України.
7.2. Виконавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань із цього документа, якщо такі його дії чи бездіяльність спричинені обставинами непереборної сили (форс-мажор).
7.3. Замовник, використовуючи послуги Виконавця, самостійно відповідає за позовами третіх осіб, зокрема у зв'язку з виконанням своїх зобов'язань перед ними.


8. Термін дії та порядок внесення змін

8.1. Договір на підставі цієї оферти набирає чинності з моменту, зазначеного у її п. 4.2. вище та діє до виконання Сторонами своїх зобов'язань з нього.
8.2. Зміни та доповнення до цієї оферти вносяться в односторонньому порядку за рішенням Виконавця. Зміни та доповнення, що вносяться Виконавцем з власної ініціативи, набувають чинності з моменту їх опублікування на веб-сайті https://space.biz.ua

9. Усі суперечки та розбіжності Сторони прагнутимуть врегулювати шляхом переговорів. У разі наявності претензій, суперечок, розбіжностей щодо виконання однієї із Сторін своїх зобов'язань, інша Сторона надсилає їй претензію на адресу електронної пошти. Якщо Сторони шляхом переговорів протягом 20 (двадцяти) робочих днів не дійшли його вирішення самостійно, суперечка може бути передана на розгляд до відповідного суду за місцем знаходження Виконавця.

10. Інтернет-магазин "Зірка в подарунок" - https://space.biz.uaПолітика конфіденційності
Наведена Політика конфіденційності визначає політику щодо обробки персональних даних, а також містить відомості про реалізовані вимоги до захисту персональних даних та положення, які застосовуються до діяльності компанії зі збору персональних даних у будь-якій країні, де така діяльність здійснюється. Доводимо до Вашої інформації, що обробка персональних даних здійснюється у повній відповідності до Загального Регламенту захисту персональних даних (General Data Protection Regulation (GDPR)), який набрав законної сили на території Європейського Союзу 25 травня 2018 року. Відповідно до положень Загального Регламенту захисту персональних даних (GDPR), які набрали чинності на території Європейського Союзу 25 травня 2018 року, Вам надаються права:
- на оперативний доступ до даних, що надаються;
- на виправлення наданих даних;
- видалення наданих даних;
- на пред'явлення вимог про обмеження обробки наданих даних відповідно до положень закону;
Ця політика конфіденційності створена з метою прозорого опису всіх процесів, пов'язаних з обробкою персональних даних, що дозволяють прямо або опосередковано ідентифікувати особу, яка їх надала (далі - персональні дані). Ця Політика містить пояснення про те:
● які дані ми збираємо на сайті;
● як ми це робимо;
● як і навіщо ми використовуємо ваші особисті дані.
Для додаткової інформації щодо порядку обробки персональних даних у компанії Ви можете звернутися до наступних документів:
● політика обробки персональних даних;
● Політика використання файлів cookie;
● Оферти надання послуг, що містять положення про обробку персональних даних;
Конфіденційність та безпека даних клієнтів, а також відвідувачів сайту space.biz.ua надзвичайно важливі і ми дбайливо ставимося до наданої нам довіри. Ми використовуємо всі необхідні організаційні, технічні та захисні заходи для недопущення несанкціонованого доступу до оброблюваних даних або іншого неправомірного використання даних наших користувачів та клієнтів. Персональні дані, які ми отримуємо від наших клієнтів та користувачів:
- обробляються на законних підставах, справедливим та відкритим чином щодо суб'єкта даних;
- збираються для конкретних цілей, чітко зазначених у цій Політиці;
- зберігаються у формі, що дозволяє ідентифікувати суб'єктів даних протягом строку, необхідного для цілей, для яких персональні дані оброблені;
- оброблятись способом, що забезпечує відповідну безпеку персональних даних;

Політика використання файлів cookie
Ця Політика використання файлів cookie є частиною нашої загальної Політики конфіденційності.

Ми створили цю Політику використання файлів cookie, щоб надати вам чітку та чітку інформацію про файли cookie та інші технології, які ми і наші довірені партнери використовуємо на веб-сайті, і ваш вибір, коли йдеться про ці технології.

Заходячи на сайт вперше, не маючи раніше файлів cookie з цього сайту, ви побачите вікно, що інформує вас про використання файлів cookie і про те, де ви можете переглянути цю Політику використання файлів cookie. Якщо ви натиснете кнопку «Прийняти» або посилання на веб-сайті, ви дасте згоду на використання файлів cookie, і вони будуть встановлені на вашому комп'ютері або пристрої, інакше файли cookie не будуть встановлені, і перегляд і обслуговування цього веб-сайту можуть бути обмежені.

Якщо ви погоджуєтеся на використання файлів cookie та інших технологій, а також на використання нами та третіми особами відповідно до цієї політики, ви погоджуєтесь з будь-якою особистою інформацією, яку ми та наші довірені партнери збираємо з використанням цих технологій.

Якщо ви приймаєте файли cookie, ви погоджуєтесь на можливу обробку персональних даних для всіх зазначених цілей, міжнародних перекладів та повідомлень; але якщо ви не погоджуєтесь з таким використанням, будь ласка, не приймайте використання cookie.

Залиште свій номер телефону і ми з Вами зв'яжемось!
Або ви можете зателефонувати нам самостійно:
+38 (097)219-7085